Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Medicinering

Det finns stort vetenskapligt stöd för att läkemedel är effektiva när det gäller att behandla ADHD. ADHD-läkemedel hjälper till att förbättra huvudsymtomen ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Det finns en rad olika läkemedel att tillgå. Vissa barn får bättre resultat av ett läkemedel, medan andra har mer nytta av ett annat. Förskrivande läkare behöver därför samarbeta nära med patienten och dennes familj för att hitta rätt preparat och rätt dos för varje unik individ.

”Läkemedel tenderar att öka uppmärksamheten, minska distraherbarheten och förbättra förmågan att fokusera.”

Hur fungerar ADHD-läkemedel?

Låga nivåer av vissa signalsubstanser i hjärnan som reglerar muskelkontroll, uppmärksamhet, organisation, planering och beslutsfattande kan leda till ADHD. Dessa substanser kan öka eller utnyttjas mer effektivt med hjälp av ADHD-läkemedel, vilket leder till många beteendemässiga och studierelaterade förbättringar.

Läkemedel tenderar att öka uppmärksamheten, minska distraherbarheten och förbättra förmågan att fokusera. De gör det lättare att hejda sig och reflektera över konsekvenserna av ett beteende. Läkemedel lär inte någon ett nytt beteende, men gör det möjligt för personen att fokusera på nya färdigheter.

Forskning visar att ADHD-läkemedel förbättrar samspelet mellan förälder och barn, uppmärksamheten i klassrummet samt skol- och arbetsprestationer.

Hur verkar ADHD-läkemedel för barn och ungdomar?

 

Olika former av centralstimulerande medel (CS) är förstahandsvalet vid medicinsk behandling av barn och ungdomar med ADHD-symtom – detta gäller både i Sverige och internationellt. CS-medel kan ha olika verksamma substanser (till exempel metylfenidat, dextroamfetamin samt dextro- och levoamfetamin i kombination) och de tillhandahålls under olika produktnamn. Dessa medel kan verka på olika sätt hos olika individer, beroende på symtomprofil. De har dessutom olika verkningstid under dagen, vilket kan påverka vilket läkemedel läkaren väljer att skriva ut. Frågan om CS och risk för framtida missbruk har debatterats livligt; vad som framkommit i studier är att CS inte ger någon form av eufori eller rus vid behandling och att någon risk för dosökning inte heller påvisats. (Källa: Socialstyrelsen 2002)

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation
  • Läkemedelsbehandling är en komponent i ett multimodalt behandlingsprogram där också psykosociala och pedagogiska insatser ingår.
  • Läkemedelsbehandlingen ska individualiseras och bygga på samverkan med patienten och lyhördhet för patientens livssituation och upplevelse av behandlingen.
  • Uppföljning av effekt och säkerhet i hälsodata- och kvalitetsregister är angeläget. Det är därför viktigt att den enskilda förskrivaren registrerar behandlingen i tillgängligt register.
  • Risken för kliniskt betydelsefulla hjärt-kärlbiverkningar är liten men måste alltid värderas innan behandling med läkemedel mot ADHD inleds.
  • Centralstimulerande läkemedel (CS-läkemedel) och atomoxetin kan påverka längdtillväxten negativt hos barn.
  • Eventuell epilepsi måste vara välkontrollerad vid insättande av CS-läkemedel eller atomoxetin. Vid samtidigt skadligt bruk eller beroende måste risken för felanvändning vägas mot risken för underbehandling av ADHD.
  • Behandling med CS-läkemedel med snabbt insättande och kortverkande effekt innebär en potentiellt högre risk för skadligt bruk eller beroende än behandling med mer långverkande preparat.
  • Risken för vidareförsäljning eller annan spridning av förskrivet CS-läkemedel måste beaktas. (Källa: Information från Läkemedelsverket 2:2016)

 

 

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.