Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Sekretesspolicy

Senast Uppdaterad: 20 Februari 2014

Välkommen till www.levamedadhd.se. Janssen-Cilag AB bryr sig om integritetsskyddsfrågor och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Denna integritetsskyddspolicy beskriver hur vi hanterar information som vi själva eller våra tjänsteleverantörer samlar in via webbplatsen eller annan egendom på Internet (t.ex. en mobil webbplats eller applikation) som drivs och kontrolleras av oss och genom vilken du får tillgång till denna integritetsskyddspolicy (”Webbplatsen”). Genom att lämna dina personuppgifter till oss eller genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren för denna integritetsskyddspolicy.

Vänligen notera att det för viss behandling av dina personuppgifter krävs ditt samtycke. I sådant fall kommer vi att separat inhämta sådant samtycke före det att vi utför behandlingen.

INFORMATIONSINSAMLING
 

Information som du lämnar

På vissa ställen på den här webbplatsen kan du bli ombedd att lämna dina personuppgifter för att du ska kunna ta del av angivna funktioner (t.ex. abonnera på nyhetsbrev, tips/förslag eller orderhantering) eller delta i en viss aktivitet (t.ex. tävlingar eller andra marknadsföringskampanjer). Du kommer att informeras om vilken information som är obligatorisk och vilken information som är frivillig.

Vi kan komma att kombinera den information du lämnar med annan information som vi samlat in från dig, on- eller offline, bl.a. om vad du tidigare har köpt. Vi kan också kombinera sådana uppgifter med information om dig som vi får från andra källor, t.ex. andra Johnson & Johnson-företag, allmänt tillgängliga informationskällor (t.ex. uppgifter från dina offentliga sociala medieprofiler) och tredje parter.

Passiv informationsinsamling och användning

När du navigerar på en webbplats kan viss information samlas in passivt (dvs. samlas in utan att du aktivt uppger informationen) med hjälp av olika tekniker, såsom IP-adresser, cookies, Internettaggar samt insamling av navigationsdata.

Läs igenom vår cookiepolicy samt gå in på cookieinställningspanelen för att få detaljerad information om cookies och övriga spårningstekniker som används på vår webbplats. I denna policy hittar du också information om hur du kan stänga av cookies och spårningsteknik om du inte godkänner att de används. Om du inte stänger av några cookies eller någon spårningsteknik förutsätter vi att du samtycker till att vi använder sådana.

Hur vi använder och lämnar ut information

Vi använder och lämnar ut information som du har lämnat till oss såsom framgår vid insamlingstillfället.

Vi använder också uppgifter från eller om dig:

  • för att besvara dina förfrågningar och tillgodose dina önskemål, t.ex. skicka dokument som du har bett om eller information via e-post,
  • skicka viktig information som rör vårt förhållande till dig eller webbplatsen, ändringar i våra villkor och policyer och/eller annan administrativ information, samt
  • för våra verksamhetsändamål, t.ex. dataanalys, revision/granskning, utveckla nya produkter, förbättra vår webbplats, förbättra våra produkter och tjänster, fastställa användningstrender på webbplatsen, anpassa din upplevelse av webbplatsen genom att presentera skräddarsydda produkter och erbjudanden samt för att fastställa hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är.

Vi lämnar också ut information som vi samlat in på webbplatsen:

  • till andra Johnson & Johnson-företag p.g.a. skäl som framgår av denna integritetsskyddspolicy. En förteckning över företag inom Johnson & Johnson-koncernen finns här(klicka på länken till Blankett 10K (Form 10K), Föremål 21 (Exhibit 21), under ”SEC Filings”). Janssen-Cilag AB är den part som ansvarar för hanteringen av gemensamt använda personuppgifter;
  • gentemot tredjepartsföretag som vi erbjuder samordnade varumärkes- och marknadsföringsaktiviteter;
  • gentemot tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster som t.ex. för webbhotell, webbplats- och mobilapplikationshantering, dataanalys, betalnings- och orderhantering, infrastruktur- och IT-tjänster, kundservice, e-post och direktreklam, kreditkortshantering, revisions-/granskningstjänster samt andra tjänster för att sådana företag själva ska kunna erbjuda sina tjänster; samt
  • gentemot tredje part i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, affärssamarbete, uppdrag, överföring eller övrig överlåtelse av all eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (t.ex. vid eventuell konkurs eller liknande förfarande).

Dessutom använder vi oss av och lämnar ut information som vi samlat in via vår webbplats på sätt som vi anser vara nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lag, inklusive lagar utanför ditt hemland, (b) om det krävs i relation till en rättsprocess, (c) för att svara på frågor från offentliga myndigheter samt från regeringsorgan, inklusive myndigheter och regeringsorgan utanför ditt hemland, (d) för att hävda våra bestämmelser och villkor, (e) för att skydda vår eller andra Johnson & Johnson-företags affärsverksamhet, (f) för att skydda våra och/eller andra Johnson & Johnson-företags, dina eller andra personers rättigheter, integritetskydd, säkerhet eller egendom, och (g) för att vi ska kunna kräva kompensation eller begränsa skador/förluster som vi kan råka ut för. Med ditt samtycke kan vi också använda och lämna ut information som vi har samlat in via webbplatsen på andra sätt.

Vi använder och lämnar också ut information som vi passivt samlar in som beskrivet under ”Passiv informationsinsamling och användning” samt för andra ändamål, förutom när vi enligt gällande lag måste göra på annat sätt (t.ex. om vi är tvungna att behandla sådan information som personlig). Dessutom kan vi för alla tänkbara ändamål använda och lämna ut information som inte är personligt identifierbar. Om vi kombinerar information som inte är personligt identifierbar med sådan som är det (t.ex. genom att kombinera ditt namn med din geografiska plats), kommer vi att behandla sådan kombinerad information som personlig så länge den är kombinerad.

TREDJEPARTSWEBBPLATSER OCH -TJÄNSTER

Denna integritetsskyddspolicy tar inte upp, och vi tar inget ansvar för, integritetsskydd, information eller praxis hos någon tredje part, inklusive en tredje part som driver en webbplats eller webbegendom (inräknat men utan begränsning till en applikation) som finns tillgänglig via denna webbplats eller till vilken denna webbplats innehåller en länk. Förekomsten av en länk till sådan webbplats eller egendom på vår webbplats innebär inte att vi eller att andra Johnson & Johnson-företag rekommenderar den.

SÄKERHET

Vi vidtar lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter som vi ansvarar för. Ingen dataöverföring via Internet eller några datalagringssystem kan dessvärre vara 100 % säker/säkra. Om du har skäl att misstänka att dina kontakter med oss inte längre sker på ett säkert sätt (t.ex. om du känner att säkerheten för något konto du har hos oss har äventyrats), ber vi dig att omgående kontakta oss i enlighet med avsnitt ”Kontakta oss” nedan.

VALMÖJLIGHETER OCH TILLGÅNG

Dina valmöjligheter beträffande hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter

Vi erbjuder dig olika valmöjligheter beträffande hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan välja att:

  • Få reklammeddelanden från oss:Om du inte längre vill få reklammeddelanden från oss kontinuerligt, kan du välja att inte längre få dem genom att kontakta oss via E-post till [email protected]. När du svarar oss ber vi att du uppger ditt namn, den typ av reklammeddelande(n) som du inte längre vill ha samt anger den(de) adress(er) som det(de) har skickats till. Om du t.ex. inte längre vill ha e-post- eller direktreklam från oss ska du informera oss om detta samt uppge ditt namn och e-post- eller postadress. Du kan dessutom välja bort reklamrelaterad e-post genom att följa de avanmälningsinstruktioner som återfinns i samband med sådana meddelanden.
  • Få påminnelser från oss:Om du inte längre vill få medicinska påminnelser från oss kontinuerligt, kan du välja bort dem genom att kontakta oss via [email protected] När du svarar oss ber vi att du uppger ditt namn samt den e-postadress eller det telefonnummer som du får våra påminnelser på.
  • Hur vi delar med oss av dina personuppgifter till andra Johnson & Johnson-företag och tredje part:Om du inte vill att vi kontinuerligt delar med oss av dina personuppgifter till dotterbolag och/eller tredje part för deras marknadsföringsändamål, kan du välja bort det genom att kontakta oss via e-post till [email protected]. När du svarar oss ska du begära att vi inte längre delar med oss av dina personuppgifter till dotterbolag och/eller tredje part för deras marknadsföringsändamål samt uppge ditt namn och e-postadress.

Vi kommer att eftersträva att uppfylla ditt(dina) önskemål så snart som möjligt. Observera att om du väljer bort något enligt ovan, kommer vi inte att kunna ta bort dina personuppgifter från våra dotterbolags databaser till vilka vi redan har delat med oss av dina uppgifter (dvs.på det datum då vi uppfyller din begäran). Observera också att om du väljer bort reklamrelaterade meddelanden från oss, kan vi fortfarande komma att skicka dig viktiga transaktionsrelaterade och administrativa meddelanden som du inte kan välja bort.

Hur du kommer åt, ändrar eller raderar dina personuppgifter

Om du vill gå igenom, rätta, uppdatera eller radera de personuppgifter som du lämnat via den här webbplatsen, ber vi dig kontakta oss via [email protected]. Vi kommer att försöka uppfylla ditt önskemål så snart som möjligt.

LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi bevarar dina personuppgifter under den tid som vi anser nödvändig för att motsvara de ändamål som framgår av denna integritetsskyddspolicy såvida inte en längre lagringstid krävs eller medges enligt lag eller för att i övrigt fullgöra en juridisk skyldighet.

MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen riktar sig inte till personer under 18, och vi ber dessa personer att inte lämna några personuppgifter via webbplatsen.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i något av de länder där vi har anläggningar eller tjänsteleverantörer, och genom att använda vår webbplats eller genom att lämna samtycke (om sådant krävs enligt lag) samtycker du till att information kan överföras till andra länder än ditt hemland, t.ex. till USA, där andra dataskyddslagar än i ditt hemland kan gälla.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Såvida inte vi uttryckligen begär eller uppmanar dig, ber vi att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om ras- eller etnisk tillhörighet, politisk hemvist, religion eller andra trosuppgifter, hälsotillstånd, kriminell bakgrund eller fackföreningsanslutning) på eller genom webbplatsen eller på annat sätt till oss. I de fall där vi kan komma att begära eller uppmana dig att lämna ut känslig information kommer det att ske med ditt uttryckliga samtycke.

UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

Vi kan komma att ändra denna integritetsskyddspolicy. Vi ber dig läsa igenom texten ”SENAST UPPDATERAD” överst på sidan för att se när denna integritetsskyddspolicy senast ändrades. Eventuella ändringar av denna integritetsskyddspolicy träder i kraft när den reviderade policyn publiceras på webbplatsen. Använder du webbplatsen efter dessa ändringar, innebär det att du godtar den reviderade integritetsskyddspolicyn.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor kring denna sekretesspolicy ber vi dig kontakta oss via E-post till [email protected], eller skriv till följande adress:

Janssen-Cilag AB

Kolonnvägen 45

170 67 Solna

Tel. +46-8-626 50 00


Fax. +46-8-626 51 00


E-post: [email protected]